تبلیغات
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی - واژگان مرتبط با شیمی فیزیک
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی

فشار بحرانیفشار بحرانی

فشار لازم برای مایع شدن یک گاز در دمای بحرانی آن

Critical pressure

فشار جزیی

فشاری که یک جزء از یک مخلوط گازی اگر به تنهایی در حجم مورد نظر می‌بود، اعمال می‌کرد.

Partial pressure

قانون آمونتون

فشار یک گاز ، در حجم ثابت ، به‌طور مستقیم با دما تغییر می‌کند.

Amonton,s Law

قانون بویل

حجم یک گاز در دمای ثابت به نسبت عکس فشار تغییر می‌کند.

Boyle ,s law

قانون ترکیب حجمی گیلوساک

حجم گازهای مصرف شده یا تولید شده در یک واکنش شیمیایی ، اگر در دما و فشار ثابت اندازه گیری شده باشند، با نسبتهای اعداد صحیح کوچک بیان می‌شود.

Gay-Lussac,s low of combining

قانون شارل

حجم یک گاز ، در فشار ثابت ، به‌طور مستقیم با دمای مطلق تغییر می‌کند.

charles Law

قانون فشارهای جزیی دالتون

فشار کل مخلوطی از گازها برابر مجموع فشارهای جزیی هر یک از گازها است.

Dalton,s Law of partial pressure

قانون نفوذ گراهام

سرعت نفوذ یک گاز با جذر چگالی یا جذر وزن مولکول آن گاز نسبت معکوس دارد.

Graham,s Law of effusion

کسر مولی

نسبت تعداد مولهای یک جزء در یک مخلوط به تعداد کل مولها در آن مخلوط

mole fraction

مسافت آزاد میانگین

فاصله میانگینی است که یک مولکول بین برخوردهای خود با سایر مولکولهای گاز طی می‌کند.

mean free path

معادله واندروالس

معادله حالت گازها. نوعی از معادله حالت گاز ایده‌آل که نیروهای جاذبه بین مولکولی و حجم اشغال شده توسط مولکولهای گاز را به حساب می‌آورد.

Vander wool,s equation

نظریه جنبشی گازها

مدلی است در سطح مولکولی که می‌توان آن را برای توضیح قوانین گازها بکار برد و معادله گاز ایده آل را بدست آورد.

Kinetic theory of gases

آنتالپی تبخیر

انرژی لازم برای تبخیر مقدار معینی مایع (معمولا یک مول یا یک گرم) در دمای معین

Enthalpy of vaprization

آنتالپی تبلور

تغییر آنتالپی در تبدیل مقدار معینی مایع (معمولا یک مول یا یک گرم) به جامد در دمای معین

Enthalpy of crystllization

آنتالپی ذوب

انرژی لازم برای ذوب کردن مقدار معینی جامد (معمولا یک مول یا یک گرم) بر جامد در دمای معین

Enthalpy of fusion

آنتالپی میعان

تغییر آنتالپی در تبدیل مقدار معینی گاز (معمولا یک مول یا یک گرم) در دمای معین

Enthalpy of condenstion

تبخیر

فرآیند تبدیل مایع به گاز

Vaporization

تصعید

فرآیند تبدیل مستقیم جامد به گاز بدون عبور از حالت مایع

Sublimation

تعادل

شرایطی که در آن ، سرعت دو تمایل مخالف برابر می‌شوند.

equilibrium

فشار بخار

فشار بخار در حالت تعادل با مایع خالص یا جامد خالص در دمای معین

vapour pressure

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان