تبلیغات
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی - واژگان شیمی آلی
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی


واژگان شیمی آلی

تصویر

معادل فارسی

تعریف

واژه لاتین


ایزومری هندسی

نوع معینی از دیاسترومرها که از چرخش ممانعت شده در حول پیوندهای دوگانه بوجود آمده باشند، ایزومرهای هندسی خوانده می‌شوند.

geometric isomerism


پلیمر- بسپار

پیوند چندین منومر

poymer


ترکیب چپ‌بر

سطح نور قطبیده را به چپ می‌چرخاند.

levoratatory compound


ترکیب راست‌بر

سطح نور طبیده را به راست می‌چرخاند.

dextrorotatory compound


تکسپار

یک مولکول تنها

monomer


طیف سنج جرمی

وسیله ای برای اندازه گیری

mass spectrometry


صابونی شدن

فرایندی که در آن ، یک تری گلیسیریدها با محلول آبی یک باز گرم می‌شود و گلیسرول و نمک اسیدهای چرب (صابونهای) را بدست می‌دهد.

sponification


مولکول کایرال

مولکولهایی که بر تصویر آینه‌ای خود قابل انطباق نیستند، کایرال هستند.

chiral molecule


واکنش استخلافی

واکنشی که در آن ، اتم یا گروهی از اتمها با اتم یا گروهی از اتمها درمولکول استخلاف می‌شوند.

substitution reaction


واکنش افزایشی

واکنشی که در آن ، دو قسمت از یک واکنشگر به پیوند دوگانه اضافه می‌شود. ( یک قسمت به هرپیوند )

addition reaction


واکنش جانشینی

واکنشی که در آن ، یک گروه از مولکول آلی ، جانشین گروه دیگر می‌شود.

displacement reaction


واکنش گرینیارد

واکنشی که بوسیله واکنشگر آلی منیزیم R-Mgx انجام می‌شود که در آن ، R بنیان آلکیل یا آریل و X اتم هالوژن باشد.

Gringnard reaction


همبسپار

پلیمری تشکیل شده از دو منومرمتفاوت

Copolymer


درشت مولکول

مولکولی بزرگی و با وزن مولکولی زیاد

macromolecule


سنتز فریدل- کرافت

واکنش ترکیب آروماتیک با آلکیل هالید که در آن HCl حذف می‌شود و زنجیر جانبی جدیدی در حلقه بنزنی ترکیب آروماتیک وارد می‌گردد.

Friedel- Grafts synthesis


کراکینگ

فریندی صنعتی که در آن ، مولکولهای بزرگ شکسته می‌شوند و به مولکولهای کوچکتر تبدیل می‌گردند.

Cracking


پیکر بندی

آرایشی از اتمها که یک فضا ایزومر خاص را مشخص می‌کند، پیکربندی آن ایزومر نام دارد.

Configuration


پیوندهای دو گانه پیاپی

ترکیبی که در آن ، دو یا چند پیوند دو گانه به صورت متوالی قرار گرفته باشند.

Cumulated double bonds


دی مر- دوپار

دو مولکول یکسان کهبه‌هم متصل شده‌اند ، ایجاد دی مر می‌کنند.

Dimere


آروماتیک

بنزن یا مشتقی از بنزن

Aromatic


خصلت آروماتیکی

خصلتی که باعث ایجاد ترکیب آروماتیک می‌شود.

Aromaticity


هیدرولیز

واکنش با حضور آب

Hydrolysis


ایزومر

دو یا چند ماده شیمیایی که دارای فرمول شیمیایی یکسانند، ایزومر نامیده می‌شوند.

Isomer


الکترونگاتیوی

الکترونگاتیوی ، میزان توانایی نسبی یک اتم در یک مولول برای جذب جفت الکترون پیوندی به سوی خود است.

Electronegativity


الکتروفیل ، الکتروندوست

مولکول دارنده اتم با الکترونگاتیوی بالا

Electrophill


کشش الکتروفیلی

کشش ایجاد شده توسط یک اتم الکتروفیل

Electrophilic pull


تعادل

وجود شرایط ثابت یا تغییرات پایا

Equilibrium


استری شدن

انجام واکنش با تشکیل استر

Esterification


نوآرایی پنیاکولی

وقتی α- دیول‌ها ، در محیط اسیدی یا قلیایی قرار بگیرند، با مکانیسم خاصی آب از دست می‌دهند و یکی از گروهها از کربنی به کرین دیگر مهاجرت می‌کند و کتون تولید می‌شود که به آن ، نوآرایی پنیاکولی گویند.

pinacolic rearrangement


قطبی

عدم تقارن و تشابه در یک مولکول ، ایجاد مولکولی قطبی می‌کند.

Polar


محصول

در یک واکنش شیمیایی ، مواد موجود در طرف راست معادله شیمیایی را ، محصول واکنش گویند.

Product


کیفی

بر پایه چگونگی یا کیفیت

Qualitative


کمی

بر پایه مقدار یا کمیت

Quantitative


راسمیک

مخلوطی از انانتیومرها به مقدار مساوی را مخلوط راسمیک می‌گویند. یک مخلوط راسمیک از نظر نوری غیر فعال است.

Racemic


راسمیک شدن

هنگامی که دو انانتیومر با هم مخلوط می‌شوند، چرخش ایجاد شده توسط یک مولکول ، دقیقا با چرخش مخالف ایجاد شده توسط مولکول انانتیومر خود خنثی می‌شود که به این عمل ، راسمیک گویند.

Racemization


رادیکال

اتم دارای تک الکترون

Radical


نوآرایی

انجام واکنش با تغییر در ساختار یک مولکول و ایجاد مولکولی با آرایش جدید

Rearrangement


واکنشگر

در یک واکنش شیمیایی ، مواد موجود در طرف چپ معادله شیمیایی را واکنشگر گویند.

Reagent


نشان دار

ماده دارای یک یا چند اتم رادیواکتیو

Labeled


قاعده مارکونیکوف

در افزایش یک اسید به پیوند دو گانه کربن- کربن یک آلکن ، هیدروژن اسید به کربنی متصل خواهد شد که بیشترین تعداد هیدروژن را داشته باشد.

Markownikoff’s rule


فعالیت نوری

یک ماده فعال نوری ، ماده ای است که سطح نور قطبیده را می‌چرخاند.

Optical activity


چرخش نوری

یک ماده فعال نوری ، ماده ای است که سطح نور قطبیده را می چرخاند. وقتی نور قبیده در حال ارتعاش در یک سطح معین از میان یک ماده فعال نوی می‌گذرد ، در حال ارتعاش در یک سطح دیگر پدیدار می‌شود.

Optical ratation


انانتیومر

ایزومرهای تصویر آینه‌ای را انانتیومر می‌نامند.

enantiomer


فضا ایزومر

ایزومرهای تصویر آینه‌ای را انانتیومر می‌نامند. از آنجا که آنها فقط از نظر جهت‌گیری اتمها با هم فرق دارند، از این رو انانتیومرها به طبقه ای عام به نام فضا ایزومر تعلق دارند.

Streo isomer


کربوکاتیون

یون مثبتی که از گروهی از اتمها شامل اتم کربن با تنها شش الکترون والانس تشکیل شده باشد.

Carbo cation


آلکان

هیدروکربن زنجیر بازی که در آن ، تمام پیوندهای C-C پیوندهای یگانه‌اند. آلکانها با فرمول عمومی CnH2n+2 مطابقت دارند.

alkane


آلکن

هیدروکربن زنجیر بازی که حاوی پیوند دو گانه C-C است. آلکنها با فرمول عمومی CnH2n مطابقت دارند.

alkene


آلکین

هیدروکربن زنجیر بازی که حاوی پیوند سه گانه C-C است. آلکنها با فرمول عمومی CnH2n-2 مطابقت دارد.

alkyne


ایزومر فضایی

ترکیباتی که فرمول یکسان دارند و اتمها با ترکیب یکسان به یکدیگر پیوند خورده‌اند، ولی آرایش اتمهای سازنده در فضا با یکدیگر متفاوت است.

Stereo isomer


ایزومر ساختاری

ترکیباتی که فرمول مولکولی یکسان دارند، ولی در نحوه پیوند اتمها به یکدیگر متفاوتند.

Structural isomer


بسپارش افزایشی

تشکیل بسپار از طریق پیاپی مولکولهای تکپار که ممکن است آلکن یا آلکادی‌آن مزدوج باشد.

addition polymerization


بسپارش تراکمی

بسپارشی که در آن ، مولکولهای تکپار همراه با حذف مولکول کوچک معمولا آب ، با یکدیگر ترکیب می‌شوند.

Condensation polymerization 

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان