تبلیغات
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی - آشنایی با Amines (شبیه سازی واحدهای شیرین سازی گاز)
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی

 

 آشنایی با Amines         (شبیه سازی واحدهای شیرین سازی گاز)

نرم افزار Amines شامل مدلهای ترمودینامیكی است كه توسط D.B. Robinson & Associates ویژه شبیه سازی واحدهای شیرین سازی با آمین ابداع شده است. این بسته نرم افزاری خواص آمین ها اكنون در داخل HYSYS گنجانده شده و بدین ترتیب هم شبیه سازی واحدهای آمین با اطمینان صورت می گیرد و هم توانایی استفاده از قابلیت های فراوان HYSYS فراهم شده است.

جدول زیر گستره حلالیت تعادلی را كه باید در استفاده از نرم افزار در نظر گرفته شود. نشان می دهد:

 

دما (F) °

فشار جزئی گاز اسیدی (Psia)

غلظت آمین

 (درصد وزنی)

آمین

260-77

300-00001.

30-0

Monoethanolamine,MEA

260-77

300-00001.

50-0

Diethanolamine, DEA

260-77

300-00001.

50-0

Triethanolamine, TEA

260-77

300-00001.

50-0

Methyldiethanolamine,MDEA

260-77

300-00001.

70-50

Diglycolamine,DGA

260-77

300-00001.

40-0

DlsoPropanolAmine, DlsoA

 

بانك اطلاعات خواص فیزیكی و شیمیایی شامل آمینها و مواد زیر است:

 

اجزای موجود

گروه های مواد

C2 , C3

الفین ها

CO2 , H2S , COS , CS2

گازهای اسیدی

m-MERC , e-MERC

مركاپتان ها

CH4 – C7H16

هیدروكربن ها

H2, N2, O2, CO, H2O

مواد غیرهیدروكربنی

 

 اطلاعات مربوط به حلالیت تعادلی اسید- گاز و پارامترهای سینتیكی برای محلول های آبی آلكانول آمین ها در تماس با CO2 و H2S در این بسته نرم افزاری قرار داده شده است. بسته نرم افزاری خواص آمینها با انتخاب داده های تجربی قابل اطمینان از میان داده های اختصاصی و محرمانه D.B. Robinson، منابع مختلف چاپ نشده و مراجع تخصصی و فنی گوناگون و متعددی تهیه شده است.


روابط موجود در بسته
Amines برای محدوده گسترده ای از بارگذاری آمین ( تا 2/1 مول گاز اسیدی بر مول آمین) تنظیم شده است. جذب H2S و CO2 توسط محلول آبی آلكانول آمین واكنشی گرمازاست و تاثیرات حرارتی مربوطه در فرآیند بازیابی آمین عامل مهمی است. این عامل بنحوی مطلوب در این نرم افزار پیش بینی شده است. روابط مورد نیاز برای گرمای حل شدن به عنوان تابعی از تركیب و نوع آمین تنظیم و در نرم افزار گنجانده شده است.
این روابط از مقادیر منتشر شده موجود یا از داده های حلالیت با استفاده از معادله
Gibbs-Helmholtz بدست آمده اند.


بازده مراحل جداسازی در نرم افزار
Amines به طرز ویژه ای محاسبه می شود و امكان شبیه سازی برج با سینی های واقعی را فراهم می آورد. در این مدل محاسبات بازده H2S، CO2 به طور جداگانه و برمبنای ابعاد سینی ها و شرایط داخلی برج های تماس (جذب) و بازیافت به انجام می رسد.
بازده هر یك از این اجزا در هر مرحله تابعی از فشار، دما، تركیب فازها، شدت جریان ها، خواص فیزیكی، طراحی مكانیكی و ابعاد سینی ها و پارامترهای انتقال جرم و سینتیك هستند. از آنجا كه توانایی جذب گزینشی
H2S در محلول آمین به شدت وابسته به تاثیرات سینتیك و ا نتقال جرم است، باید با بازده مرحله ای مخالف یك این آثار را نشان داد. بازده جداسازی در هر مرحله كمتر از یك است، این نكته مهم با امكاناتی گسترده در نرم افزار Amines پیش بینی شده است.

 

 

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان