تبلیغات
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی - واژگان شیمی تجزیه
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی

 

 

واژگان شیمی تجزیه

 

تصویر

معادل فارسی

تعریف

واژه لاتین


اسید سیستم حلالی

ماده ای که کاتیون حلال را می‌دهد.

salvent-system acid


باز سیستم حلالی

ماده ای که آنیون حلال را می‌دهد

solvent-system base


ماده آمفی پروتیک

ماده ای که می‌تواند به صورت یک اسید برونشتد عمل کند.

amphiprotic substance


خنثی کردن (شدن)

واکنش بین یک اسید و یا باز

neutralization


آبکافت

واکنش یک کاتیون یا یک آنیون با آب که PH را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

hydrolysis


اثر یون مشترک

اثر ناشی از افزایش یک ترکیب روی یک سیستم در حال تعادل به طوری که ترکیب با ترکیب حاضر در سیستم ، در یک یون ، مشترک باشند.

common ion effect


ثابت تفکیکی آب‌

حاصلضرب غلظت +H و غلظت -OH در هر سیستم آبی در 25 درجه سانتی‌گراد

dissociation constant of water


ثابت تفکیک اسید

ثابت تعادلی که به تعادل شامل یک اسید ضعیف و یونهای مشتق از آن در محلول آبی مربوط می‌شود.

dissociation constant of acid


ثابت تفکیک باز

ثابت تعادلی که به تعادل شامل یک باز ضعیف و یونهای مشتق از آن در محلول آبی مربوط می‌شود.

dissociation constant of base


درجه تفکیک

کسری از غلظت کل الکترولیت ضعیفی که در محلول آبی و در حال تعادل به شکل یونی باشد.

degree of dissociation


شناساگر اسید- باز

ترکیبی که با تغییر PH محلول ، رنگ آن تغییر می‌کند.

acid –base indicator


معادله هندرسون – هاسل باخ

معادله ای که محاسبه PH را میسر می‌سازد. {PH=PKa+Cog-{A-}/{HA که در آن ، PKa لگارییم منفی ثابت تفکیک اسید ضعیفی است که برای تهیه بافر مورد استفاده قرار گرفته است. {-A} غلظت یونها و {HA} غلظت مولکولهای اسید ضعیف است.

Hendrerson Hasselbalch equation


منحنی تیتراسیون

نموداری که نشان می‌دهد چگونه PH یک محلول در حین عمل تیتراسیون تغییر می‌یابد. PH در برابر حجم باز یا اسید اضافه شده رسم می‌گردد.

Titration Curve


نقطه پایانی

نقطه ای در تیتراسیون که شناساگر ، تغییر رنگ می‌یابد.

end point


نقطه هم‌ارزی

نقطه ای در تیتراسیون که مقدار هم‌ارزی از باز یا اسید به نمونه ای اسید یا بازی که تیتر می‌شود، اضافه می‌گردد.

equivalence point


PH

لگاریتم منفی (بر مبنای 10) غلظت یونهای +H در محلول آبی

PH


PK

لگاریتم منفی (بر مبنای 10) ثابت تعادل

PK


POH

لگاریتم منفی (بر مبنای 10) غلظت یونهای -OH در محلول آبی

POH


آمفوتریسم

خاصیت هیدروکسید بعضی از فلزات که می‌توانند هم به عنوان اسید عمل کنند و هم به عنوان باز. مواد آمفوتر در آب نامحلولند.

amphoterism


اثر نمک

افزایش انحلال پذیری موادیکه کم محلولند. این افزایش به دنبال افزایش الکترولیت دیگر به محلول مشاهده می‌شود.

salt effect


ثابت ناپایداری

ثابت تعادل برای تفکیکی کامل یون کمپلکس به کاتیون فلزی و لیگاند. عکس این ثابت ، ثابت تشکیل نامیده می‌شود.

instability constant


حاصلضرب انحلال پذیری

ثابت تعادل برای سیستمی را گویند که شامل ماده ای کم‌محلول و در حال تعادل با محلول سیر شده نمکهایش است. این مقدار ثابت برابر حاصلضرب غلظت یونها است، به‌طوری که غلظتها به توان عددی که همان ضرایب معادله شیمیایی موازنه شده است، رسیده باشند.

solubility product


حاصلضرب یونی

مقداری است که از جایگزینی غلظتهای پیشنهاد شده در عبارتی مشابه عبارت حاصلضرب انحلال پذیری بدست می‌آید. با مطابقت دادن غلظت یونها با مقادیر پیشنهادی ، مقدار حاصلضرب یونی با مقدار ksp مقایسه می‌شود تا معلوم شود رسوب تشکیل می‌گردد یا نه. اگر حاصلضرب یونی از ksp باشد، رسوب تشکیل خواهد شد.

Ionic product


مول

مقدار ماده خالصی که عده واحدهای مستقل اصلی آن ، دقیقا برابر عده اتمهای موجود در 12g کربن 12 است. مجموعه ای که شامل عدد آووگادرو واحد مستقل باشد.

mole


حلال

جزئی از یک محلول که بیشترین مقدار موجود در محلول را دارد یا حالت فیزیکی محلول را مشخص می‌کند.

solvent


غلظت

مقدار ماده حل شده در مقدار معینی از محلول یا حلال

Concetration


ماده حل شده

ماده حل شده در حلال جزئی از یک محلول یا حلال.

solved substance


محصول

ماده ای که در یک واکنش شیمایی تولید می‌شود.

Product


معادله شیمیایی

نمایش یک واکنش شیمیایی با نمادها و فرمولهای عناصر و مواد مرکبی که در آن واکنش دخالت دارند.

Chemical equation


مولاریته

عده مولهای ماده حل شده در یک لیتر محلول

molarity


واکنش دهنده

ماده ای که در واکنش شیمیایی مصرف می‌شود.

reactant


تیتراسیون

فرایندی که در آن ، یک محلول استاندارد با محلولی با غلظت نامعلوم واکنش داده می‌شود تا غلظت محلول مجهول تعیین شود.

titration


رسوب کردن

تشکیل یک ماده نامحلول (موسوم به رسوب) در مخلوط یک واکنش به حالت محلول

precipitate


محلول استاندارد

مخلولی که غلظت ماده حل شده در آن ، دقیقا معین است.

Standard solution


نرمالیته

عده اکی والانهای جسم حل شده در یک لیتر محلول

normality


نمک

ترکیبی که از واکنش یک اسید و یک باز بدست می‌آید. این ترکیب شامل یک کاتیون از باز و یک آنیون از اسید است.

salt


نمک اسیدی

نمکی که از خنثی شدن ناکامل یک اسید چند پروتونی بدست می‌آید. آنیونهای این نوع نمکها ، یک یا چند هیدروژن یونش پذیر اسید اولیه را نگه داشته‌اند.

acidic salt


نمک خنثی

نمک حاصل از خنثی شدن کامل یک اسید چند پروتونی که در آن ، تمام پروتونهای اسید خنثی شده است.

neutral salt


وزن هم‌ارز

مقداری معین از هر ماده که بر اساس واکنش مورد بررسی ، به گونه ای محاسبه می‌شود که یک هم‌ارز از یک واکنش دهنده دقیقا با یک هم‌ارز از واکنش دهنده دیگر واکنش دهد.

equivalent weight


یون هیدرونیوم

یونی که از یک پروتون و یک مولکول آب تشکیل می‌شود و دارای فرمول +H3O است.

Hydronium ion


بهره نظری

بیشترین مقدار محصولی که می‌توان از یک معادله شیمیایی بدست آورد و محاسبه آن با استفاده از نظریه استوکیومتری بر مبنای معادله شیمیایی واکنش باشد.

Theoretical yield


بهره درصدی

بهره واقعی تقسیم بر بهره نظری ضرب در 100

percent yield


بهره واقعی

مقدار محصول بدست آمده از یک واکنش شیمیایی

actual yield

 

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان