تبلیغات
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی - خصوصیات مبرد هت
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی

بنابر قوانین اروپا استفاده از کلرو فلوئورکربن ها به دلیل تاثیرات نامطلوب بر روی لایه اوزن،بعد از 31 دسامبر 2000 ممنوع است و به کارگیری ئیدرو کلرو فلوئورکربن ها نیز از اول ژانویه 2010 قدغن شده است.

کاربرد

ویژگی

دمای بحرانیC ˚

دمای جوشC ˚

مبرد

برای سیستم های کوچک

یا کمپرسور های رفت و برگشتی

غیر قابل اشتعال.

غیر خورنده.

پایدار و مخرب لایه اوزن.

112

-30

R12

برای سیستم های بزرگ تجاری

وکمپرسور های گریز از مرکز

غیر قابل اشتعال.

غیر خورنده.

پایدار و مخرب لایه اوزن.

198

9

R11

برای واحد های خنک کننده یکپارچه

و کمپرسورهای رفت و آمدی

غیر قابل اشتعال.

غیر سمی.

غیر خورنده.

پایدار و مخرب لایه اوزن.

96

-41

R22

مناسب سیستم های با فرکانس

R22ظرفیت تبرید 20% بیشتر از .60HZ

غیر قابل اشتعال.

غیر خورنده.

پایدار و مخرب لایه اوزن.

 

-33

R500

برای دما های پائین.

غیر قابل اشتعال.

غیر سمی.

غیر خورنده.

 

90

-46

R502

سیستم تهویه مطبوع و پمپ های حرارتی.

.R22جایگزین

غیر قابل اشتعال.

درجه غیر سمی کم.

غیر خورنده.

عدم تخریب لایه اوزن.

87

-43

R407

واحد های تهویه مطبوع.

سرد خانه.

پمپ حرارتی.

غیر قابل اشتعال.

درجه غیر سمی کم.

غیر خورنده.

عدم تخریب لایه اوزن.

72

-52

R410

مناسب سیستم های دما پایین و متوسط.

.R502جایگزین مبرد

غیر قابل اشتعال.

درجه غیر سمی کم.

غیر خورنده.

عدم تخریب لایه اوزن.

71

-47

R507

تهویه مطبوع صنعتی و خانگی.

.R22جایگزین

عدم تخریب لایه اوزن.

101

-26

R134a

مناسب سردخانه.

.R502جایگزین

غیر قابل اشتعال.

درجه غیر سمی کم.

عدم تخریب لایه اوزن.

72

-46

R404A

مناسب دماهای پایین.

.R502جایگزین

غیر قابل اشتعال.

درجه غیر سمی کم.

عدم تخریب لایه اوزن.

83

-42

R407A

تاسیسات صنعتی بزرگ.

بوی نافذ –قابل حل در آب-غیر قابل اشتعال-با مخلوط مناسبی از هوا قابل انفجار-بدون اثر مخرب بر لایه اوزن.

133

-33

آمونیاک

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان