تبلیغات
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی - شناساگرهای تیتراسیون اسید و باز
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی


نام شیمیایی

نام تجارتی

pH  تغییررنگ

تغییر رنگ

طرز تهیه

تیمول سولفونفتالین

تیمول بلو

1.2-2.8

زرد – قرمز

0.04% محلول آبی

سولفونفتالین

برموفنل آبی

3-4.6

آبی – زرد

0.04% محلول آبی

دی متیل آمینو آزو- بنزن-سولفونات

متیل اورانژ

3.1-4.4

نارنجی- قرمز

0.1% محلول آبی

تترابرمو-متا-کرزول-سولفونفتالین

برموکرزول سبز

3.8-5.4

آبی – زرد

0.1% محلول آبی

دی متیل آمینو آزو اورتو کربوسیلیک اسید

متیل قرمز

4.2-6.3

زرد – قرمز

0.1% در 60% الكل

دی برموتیمول سولفو-نفتالین

برموتیمول آبی

6.2-7.6

آبی – زرد

0.05% محلول آبی

فنل سولفونفتالین

فنل قرمز

6.8-8.4

قرمز – زرد

0.05% محلول آبی

اورتوکروزل سولفو – نفتالین

کروزل قرمز

7.2-8.8

قرمز – زرد

0.05% محلول آبی

تیمول سولفونفتالین

تیمول آبی

8-9.6

آبی – زرد

0.04% محلول آبی

دی- پارا- دی اکسی –دی فنیل فتالیز

فنل فتالئین

8.3-10

صورتی- بیرنگ

0.05% در 50% الكل

دی تیمول فتالید

تیمول فتالئین

9.3-10.5

آبی- بیرنگ

0.04% در 50% الكل

متا- نیتروبنزن آزو- سالیلیک اسید

آلیزارین زرد

10-12

زرد – بیرنگ

0.1% در الكل

متیل نیترامین

نیترامین

10.8-13

نارنجی-بیرنگ

0.01% محلول آبی

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان